Servicios Comerciales

O título profesional básico en Servizos Comerciais queda identificado polos se-guintes elementos:

  – Denominación: Servizos Comerciais.

  – Nivel: formación profesional básica.

 –   Duración: 2.000 horas.

As ocupacións e os postos de traballo máis salientables son os seguintes:

– Auxiliar de dependente de comercio.

– Auxiliar de animación do punto de venda.

– Auxiliar de venda.

– Auxiliar de promoción de vendas.

– Empregado/a de reposición.

– Operador/ora de cobramento ou caixeiro/a.

– Operario/a de pedidos.

– Operador/ora de carreta de recepción e expedición.

– Contador/ora de recepción e expedición.

– Operario/a de loxística.

– Auxiliar de información.

 Os módulos do ciclo formativo de formación profesional básica de Servizos Comerciais son os que se relacionan:

 Módulos profesionais

1ºcurso

 • Tratamento informático de datos.
 •  Aplicacións básicas de ofimática.
 • Atención á clientela.
 •  Preparación de pedidos e venda de produtos.
 •  Ciencias aplicadas I.
 • Comunicación e sociedade I.

2ºcurso

 •  Ciencias aplicadas II.
 •  Comunicación e sociedade II.
 •   Técnicas básicas de merchandising.
 •  Operacións auxiliares de almacenaxe.
 •  Formación en centros de traballo.

O título profesional básico en Servizos Comerciais terá preferencia para a admisión a todos os títulos de grao medio das familias profesionais de:

– Administración e Xestión.

– Comercio e Márketing.

– Téxtil, Confección e Pel.

– Vidro e Cerámica.

– Artes Gráficas.