Servicios Administrativos

Servizos Administrativos.

–   Nivel: formación profesional básica.

–   Duración: 2.000 horas.

As ocupacións e os postos de traballo máis salientables son os seguintes:

– Auxiliar de oficina.

– Auxiliar de servizos xerais.

– Auxiliar de arquivo.

– Ordenanza.

– Auxiliar de información.

– Telefonista en servizos centrais de información.

– Clasificador/ora e/ou repartidor/ora de correspondencia.

– Gravador/ora-verificador/ora de datos.

– Auxiliar de dixitalización.

– Operador/ora documental.

– Auxiliar de venda.

– Auxiliar de dependente de comercio.

– Operador/ora de cobramento ou caixeiro/a.

Módulos profesionais

   1º Curso  

 • Tratamento informático de datos.
 •  Técnicas administrativas básicas.
 •  Arquivamento e comunicación.
 • Ciencias aplicadas I.
 • Comunicación e sociedade I.

2º Curso

 • Aplicacións básicas de ofimática
 •  Atención á clientela.
 •  Preparación de pedidos e venda de produtos.
 • Ciencias aplicadas II.
 • Comunicación e sociedade II.
 • Formación en centros de traballo.

O título profesional básico en Servizos Administrativos terá preferencia para a admisión a todos os títulos de grao medio das familias profesionais de:

 •    – Administración e Xestión.
 •    – Comercio e Márketing
 •    – Téxtil, Confección e Pel.
 •    – Vidro e Cerámica.
 •    – Artes Gráficas.