Información xeral das probas de acceso a grao medio

Información xeral das probas de acceso a grao medio

 

As probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio van dirixidas ás persoas que non cumpran os requisitos académicos de acceso a ciclos formativos de grao medio.

– persoas que non posúan o título de graduado en educación secundaria obrigatoria nin un título profesional básico, nin outros estudos equivalentes para os efectos de acceso

Para poder concorrer á proba é necesario ter cumpridos dezasete anos ou cumprilos no ano natural de celebración da proba.

 

A proba divídese en tres partes:

 

– Sociolingüística: Lingua castelá, Lingua galega, Ciencias sociais.

– Matemática: matemáticas.

– Científico-técnica: Ciencias da natureza, Tecnoloxía.

 

A proba dará lugar a obtención dunha certificación na que constará a nota final lograda e a cualificación obtida en cada unha das partes que a compoñen.

 

A certificación da superación da proba dará acceso a calquera ciclo formativo de grao medio, nas condicións de admisión que se establezan.

 

Existirá unha porcentaxe de reserva de prazas por cada centro e ciclo para as persoas que accedan pola cota de proba de acceso. A adxudicación de praza estará condicionada pola cualificación obtida na proba.

 

No seguinte enlace poderá consultar os Contidos de referencia e criterios de avaliación e os Materiais de probas de acceso (materiais didácticos e exames de convocatorias anteriores):

 

https://www.edu.xunta.es/fp/acceso-grao-medio

 

Lugar de presentación de solicitude

As solicitudes poderanse presentar en calquera centro público dependente da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional con oferta de Formación Profesional.

 

Solicitude de inscrición telemática

Na seguinte ligazón pódese acceder á aplicación informática na que se dispón dun asistente para cubrir a solicitude de inscrición a ciclos formativos de grao medio. O sistema xera unha instancia para imprimir que terá que ser entregada nun centro de inscrición, acompañada da documentación que se indica na propia instancia. O centro procederá a validación dunha copia e entregará outra para a persoa solicitante a efectos de resgardo. En tanto que non se efectúe este trámite non quedará feita a matrícula.

– Ligazón á aplicación informática:

https://www.edu.xunta.es/ciclosprobas/PaxinaInicio.do

 

 

Normativa de referencia

Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información.

https://www.edu.xunta.es/fp/normativa-probas

 

 

Calendario das probas de acceso