INFORMACION AXUDAS NEAE 2019-20

 INFORMACION AXUDAS  NEAE 2019-20

 

BOLSAS NEAE 2019-20 

As solicitudes das axudas para alumnado con necesidade específica de apoio educativo (NEAE) – derivadas de discapacidade, trastorno grave de conduta, TDAH derivado de discapacidade ou trastorno grave de conduta, e altas capacidades – para o curso académico 2019-2020 deberán ser entregadas no centro antes do 26 de setembro.

As familias cubrirán, tal e como indica a convocatoria, exclusivamente as solicitudes vía web:

http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/infantil/necesidad-especifica-apoyo-educativo.html

IMPRESCINDIBLE:

– Asinar para autorizar á Axencia Estatal Tributaria a facilitar os datos económicos (FOLLA 1).

– No apartado A CUMPRIMENTAR POR TODOS/AS OS/AS SOLICITANTES por parte do pai/nai/titor, e, no seu caso, o resto de membros maiores de idade da unidade familiar. (Todos teñen que asinar).

– Informe médico asinado polo Dr/a do centro médico do concello no que figure que o/a alumno/a foi diagnosticado/a.

– Certificado de discapacidade e ditame técnico facultativo do Equipo de Valoración e Orientación de Discapacidade no que se indica a deficiencia, diagnóstico e etioloxía que presenta o/a alumno/a.

– Memoria expedida polo centro reeducador que preste o servizo, asinado e selado.

– Fotocopia dos DNI de todos os membros computables da familia, maiores de 14 anos.

– Documento da entidade bancaria cos datos identificativos da conta na que OBRITAGORIAMENTE debe figurar o alumno/a solicitante como titular.

– Fotocopia do carné de familia numerosa, de ser o caso.

 

De acordo coas bases da convocatoria a falta de sinaturas será causa de denegación da bolsa ou axuda.

No caso de detectar erros ou falta de documentación o centro requirirá ás familias a súa corrección, de non facelo entenderase por desistida a súa petición.

Calquera dúbida podedes poñervos en contacto co Departamento de Orientación

Normativa de referencia: Resolución de 23/07/2019, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo para el curso académico 2019-2020.