Electricidad y Electrónica

O título profesional básico en Electricidade e Electrónica queda identificado po-los seguintes elementos:

   – Denominación: Electricidade e Electrónica.

   – Nivel: formación profesional básica.

   – Duración: 2.000 horas     

As ocupacións e os postos de traballo máis salientables son os seguintes:

– Operario/a de instalacións eléctricas de baixa tensión.

– Axudante de montador/ora de antenas receptoras de televisión e satélites.

– Axudante de instalador/ora e reparador/ora de equipamentos telefónicos e te-legráficos.

– Axudante de instalador/ora de equipamentos e sistemas de comunicación.

– Axudante de instalador/ora reparador/ora de instalacións telefónicas.

– Peón da industria de produción e distribución de enerxía eléctrica.

– Axudante de montador/ora de sistemas microinformáticos.

– Operador/ora de ensamblaxe de equipamentos eléctricos e electrónicos.

– Auxiliar de mantemento de equipamentos eléctricos e electrónicos.

– Probador/ora axustador/ora de placas e equipamentos eléctricos e electrónicos.

– Montador/ora de compoñentes en placas de circuíto impreso.

    Módulos profesionais

1º Curso

 • Ciencias aplicadas I.
 • Comunicación e sociedade I.
 • Instalacións eléctricas e domóticas.
 • Instalacións de telecomunicacións.
 • Equipamentos eléctricos e electrónicos.

2º Curso

 • Instalación e mantemento de redes para transmisión de datos.
 • Comunicación e sociedade II.
 • Ciencias aplicadas II
 • Formación en centros de traballo.

O título profesional básico en Electricidade e Electrónica terá preferencia para a admisión a todos os títulos de grao medio das familias profesionais de:

 •    – Electricidade e Electrónica.
 •    – Informática e Comunicacións.
 •    – Fabricación Mecánica.
 •    – Instalación e Mantemento.
 •    – Enerxía e Auga.
 •    – Industrias Extractivas.
 •    – Marítimo-Pesqueira.
 •    – Química.
 •    – Transporte e Mantemento de Vehículos.
 •    – Madeira, Moble e Cortiza.
 •    – Edificación e Obra Civil.