DEPARTAMENTO ORIENTACIÓN

Información Becas NEAE 23-24

Información Becas NEAE 22-23

Departamento Orientación

Calendario de probas de acceso a ciclos medios e superiores de Formación Profesional Convocatoria 2022

PRESENTACIÓN DPTO ORIENTACIÓN CURSO 2020-21

COLEGIO EL CASTRO – ORIENTADOR MIGUEL SUAREZ

COLEGIO EL SAN MIGUEL 1 Y SAN MIGUEL 2

ORIENTADORA MONTSERRAT GONZÁLEZ

BECA MEFP 2020-2021

Beca general del Ministerio de Educación y Formación Profesional para el curso 2020-2021. Toda la información está disponible en:
https://www.becaseducacion.gob.es/portada.html

BECAS NEAE 2020-2021

As axudas están dirixidas a persoas que presentan unha necesidade específica de recibir apoio educativo derivado dalgunha das seguintes siguacións:

 •   Discapacidade
 •   Trastorno grave de conducta
 •   Trastorno do espectro autista
 •   Altas capacidades

Deberán ser entregadas no centro antes do 30 de setembro.
As familias cubrirán, tal e como indica a convocatoria, exclusivamente as solicitudes vía web:

http://www.educacionyfp.gob.es/contenidos/estudiantes/educacion-infantil/becas- ayudas-premios/necesidad-especifica-apoyo-educativo.html

IMPRESCINDIBLE:

 • –  Asinar para autorizar á Axencia Estatal Tributaria a facilitar os datos económicos (FOLLA 1).
 • –  No apartado A CUMPRIMENTAR POR TODOS/AS OS/AS SOLICITANTES por parte do pai/nai/titor, e, no seu caso, o resto de membros maiores de idade da unidade familiar. (Todos teñen que asinar).
 • –  Informe médico asinado polo Dr/a do centro médico do concello no que figure que o/a alumno/a foi diagnosticado/a.
 • –  Certificado de discapacidade e ditame técnico facultativo do Equipo de Valoración e Orientación de Discapacidade no que se indica a deficiencia, diagnóstico e etioloxía que presenta o/a alumno/a.
 • Memoria expedida polo centro reeducador (gabinete externo) que preste o servizo, asinado e selado.
 • –  Fotocopia dos DNI de todos os membros computables da familia, maiores de 14 anos.
 • –  Documento da entidade bancaria cos datos identificativos da conta na que OBRITAGORIAMENTE debe figurar o alumno/a solicitante como titular.
 • –  Fotocopia do carné de familia numerosa, de ser o caso. De acordo coas bases da convocatoria a falta de sinaturas será causa de denegación da bolsa ou axuda. No caso de detectar erros ou falta de documentación o centro requirirá ás familias a súa corrección, de non facelo entenderase por desistida a súa petición. Calquera dúbida podedes poñervos en contacto co Departamento de Orientación San Miguel 2: 986 29 32 82
  San Miguel: 986 22 13 25

Más info:

https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/ayudas-apoyo-educativo/tipos-de- becas.html#que-personas

http://www.educacionyfp.gob.es/contenidos/estudiantes/educacion-infantil/becas-ayudas- premios/necesidad-especifica-apoyo-educativo.html

ACCESO AO GRAO MEDIO PARA PERSOAS CON TÍTULO DE FPB

ACCESO AO GRAO MEDIO PARA PERSOAS CON TÍTULO DE FPB

INFORMACIÓN DAS FAMILIAS PROFESIONAIS DE ACCESO PREFERENTE SEGUNDO O TÍTULO DE FPB

CALENDARIO ADMISIÓN UNIVERSIDADE GALICIA 2020

PREINSCRIPCIÓN: 

Do 14 ao 28 de xullo: Convocatoria de xullo.

Do 25 de setembro ao 2 de outubro: Convocatoria de setembro.

MATRÍCULA:

Do 12 de agosto ao 20 de outubro.

ENSINANZAS ELEMENTAIS E PROFESIONAIS DE MÚSICA E DANZA

A Consellería de Educación publicou a Resolución da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa sobre a realización das probas de acceso ao curso académico 2020/2021 nos graos elemental e profesional das ensinanzas de música e de danza.


PROBAS GRAO ELEMENTAL:

 • Data de inscrición: mes de xuño. 
 • Data da proba: A partir do 1 de setembro.
 • Os centros publicarán os calendarios. 
 • As probas realizaranse sen músicos acompañantes.

PROBAS GRAO PROFESIONAL:

 • Data de inscrición: Do 1 ó 10 de xuño. A través da aplicación informática Centros.NET, do enderezo de correo electrónico do centro educativo,  ou doutros medios non presenciais dos que dispoñan.
 • Data da proba en 1º curso: A partir do 15 de xuño. En 1º curso a proba será mediante medios telemáticos.
 • Data da proba a partir de 2º curso: En setembro. 
 • Os centros organizarán o calendario. 
 • Non haberá músicos acompañantes nas probas. 


MATRÍCULA NAS ENSINANZAS:
Iniciarase a partir do 8 de xuño.

Máis info:
http://www.edu.xunta.gal/portal/node/31124

ENSINANZAS DEPORTIVAS

ARTES PLÁSTICAS E DESEÑO

BACHARELATO

AUTOCOÑECEMENTO

CONDICIONANTES DA ELECCIÓN

ESCOLLER CENTRO EDUCATIVO

ESTUDOS UNIVERSITARIOS

FORMACIÓN PROFESIONAL

ORGANIZACIÓN DA FORMACIÓN PROFESIONAL

ORGANIZACIÓN DO SISTEMA EDUCATIVO LOMCE

CALENDARIO PROBAS ACCESO GRAO MEDIO E SUPERIOR

Publicada a Resolución do 24 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se adoptan medidas para o desenvolvemento das probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e de grao superior de Formación Profesional do sistema educativo.

MÁIS INFO:

https://www.edu.xunta.gal/portal/node/31091

JORNADA DE ORIENTACIÓN VIRTUAL UNIVERSIDADE DE VIGO

 • Inauguración de la jornada
  Natalia Caparrini, vicerrectora de Captación de Alumnado, Estudiantes y Extensión Universitaria
 • Novedades sobre las pruebas de acceso a la universidad (EBAU)
  Luis Muñoz, presidente de la Ciug
 • Preinscripción, acceso y matrícula
  Magdalena Domínguez Álvarez, jefa de la Sección de Información al Estudiantado
 • Oferta formativa de grados
  Susana Rodríguez Barcia, directora del Área de Captación de Alumnado
 • Servizos generales
  Ana Caamaño Martínez, técnica de Captación de Alumnado

ENLACE: https://tv.uvigo.es/video/5ec561fab547e929d20c15d2

RESOLUCIÓN REINICIO DA ACTIVIDADE LECTIVA PRESENCIAL 2019-2020

Resolución, do 22-05- 2020, da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional pola que se reinicia a actividade lectiva presencial no curso 2019-2020, se determinan as instrucións para o que resta do presente curso e se adoptan medidas de prevención e hixiene para a reapertura parcial nos centros de ensino non universitario dependentes da Consellería.

ACCESO Á RESOLUCIÓN: https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/instrucion_medidas_de_retorno_centros_educativos_curso_2019_2020_asinada.pdf

FONDO SOLIDARIO E AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR CURSO 2020/2021

 • EDUCACIÓN PRIMARIA
 • ESO
 • EDUCACIÓN ESPECIAL

Prazo de presentación: do 20 de maio ata o 19 de xuño de 2020.

 • Fondo solidario de libros: Alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º de Educación Primaria
 • Axudas para adquirir libros de texto: Alumnado de 1º e 2º de Educación Primaria
 • Axudas para adquirir material escolar: Alumnado de 1º a 6º de Educación Primaria

Modelo de solicitude: https://www.edu.xunta.es/fondolibros/

Orde do 12 de maio de 2020 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2020/21 (código de procedemento ED330B).

Máis info: publicado Mar, 19/05/2020

MATRÍCULA ABAU 2020

MATRÍCULA ABAU 2020

A) ORDINARIA para alumnado de Bacharelato. Prazo: Do 10 ao 17 de xuño

B) MATRÍCULA para alumnado de Ciclos Formativos de Grao Superior de centros da C.A. de Galicia. Prazo: Do 1 ao 17 de xuño

Máis info:

https://ciug.gal/PDF/procedemento_matricula_abau.pdf

Impresos ABAU:

https://ciug.gal/gal/abau/impresos-abau-2020

O ALUMNADO GALEGO DOS 2º CURSOS DE BACH E DE FP MEDIO E SUPERIOR PODERÁ VOLVER ÁS AULAS A PARTIR DO 25 DE MAIO

 • O alumnado de 2º curso de Bacharelato e 2º curso de ciclos Medio e Superior de FP poderá volver ás aulas de xeito voluntario a partir do vindeiro 25 de maio.
 • Galicia demandou en reiteradas ocasións un protocolo sanitario específico para o ámbito educativo, avalado polos ministerios de Educación e de Sanidade, como paso previo para organizar a volta as aulas.
 • A ministra Isabel Celaá comprometeuse a enviar dous documentos de recomendacións sanitarias para a reapertura parcial dos centros educativos e o desenvolvemento das probas ABAU.
 • Pomar solicitoulle novamente ao Ministerio o cambio normativo que permita acumular as prazas da oferta de emprego docente de 2020 coa de 2021. A este respecto, desde Ministerio asegurouse que a solicitude ten cabida no decreto que se está tramitar e puxéronse a disposición dos servizos xurídicos da Consellería.
 • Ante a proposta do Ministerio de anular as bolsas ao alumnado de Formación Profesional que aprazou a Formación nos Centros de Traballo (FCT), a conselleira demandou o mantemento destas axudas apelando á situación de excepcionalidade que estamos a vivir. Por parte do Ministerio asegurouse que xa se está a traballar para resolver esta situación.

MÁIS INFO: Publicado 14/05/2020

https://www.edu.xunta.gal/portal/node/31039

REABERTO O PRAZO: PROXECTO EDUCACIÓN DIXITAL (E-DIXGAL) 2020/21

 • Resolución do 15 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se reabre o prazo de presentación de solicitudes da Resolución do 11 de febreiro de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se convoca a selección de centros para participar no proxecto Educación Dixital (E-Dixgal) durante o curso 2020/21.
 • Retomarase dende o luns 18 de maio e rematará o 25 do mesmo  mes, ámbolos dous inclusive.

Máis info:

https://www.edu.xunta.gal/portal/node/31054

FUNDACIÓN AMIGÓ PROXECTO CONVIVIENDO VIGO

O proxecto da Fundación Amigó é un servizo gratuíto de resolución positiva de conflitos entre os adolescentes e as súas familias. Temos a sorte de que se desenvolva esta proposta socieducativa e terapéutica na cidade de Vigo, para dar resposta a aquelas familias en situación de conflito ou risco de exclusión social para que adquiran estratexias e habilidades que lles permitan afrontar e reconducir a situación.

As situacións problemáticas máis habituais e ás que dan resposta son:

 • Problemas de comunicación e sintonía entre os membros da familia.
 • Problemas de convivencia no ámbito familiar.
 • Situacións familiares conflitivas debido a consumos abusivos.
 • Dificultades derivadas de separacións e divorcios conflitivos.
 • Hostilidade ou non aceptación de novas incorporacións ao grupo familiar tras rupturas, cambios, reconstitucións…
 • Rexeitamento dos adolescentes de normas e límites; pautas educativas e disciplinares familiares inadecuadas, inconsistentes ou contraditorias.
 • Exceso de ocio, falta de estrutura e contido do tempo libre dos adolescentes, ausencia de interese e compromiso coas responsabilidades escolares, formativas ou laborais.
 • Situacións de dificultade na creación do vínculo afectivo e de adaptación de aqueles nenos, nenas e adolescentes que foron adoptados, en especial aqueles/as que viviron unha situación de desarraigo cultural.

Este proxecto inclúe guías, vídeos, consulta directa e outros recursos para axudar nos conflitos de convivencia.

C/ Purificación-Saavedra, 15

Teléfono  692 698 665

MÁIS INFO:

https://fundacionamigo.org/wp-content/uploads/2020/03/guia-situaciones-conflicto.pdf

A CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN CONSTITÚE UN COMITÉ DE EXPERTOS

 • Carmen Pomar presidiu a primeira reunión do grupo de traballo
 • Ante a situación excepcional que estamos a vivir, elaborará unha estratexia que atenda a estabilidade emocional para o vindeiro curso
 • Deseñaranse accións formativas para profesorado, familias e departamentos de orientación, así como unha Guía de actividades para a aula
 • Crearase unha Unidade Específica interdisciplinar de Apoio ao Benestar (UEAB)

Máis info: Publicado o 13/05/2020

https://www.edu.xunta.gal/portal/node/31027

NOVAS PROFESIÓNS

Enlace:

https://www.educaweb.com/contenidos/laborales/nuevas-profesiones/

DECÁLOGO PARA FORMAR A UN DELINCUENTE

Popular decálogo do coñecido xuíz de menores de Granada, Emilio Calatayud, sobre como se pode educar a un neno/a para que sexa un futuro delincuente:

HORARIOS ABAU 2020

Datas: 7, 8 e 9 de xullo (martes, mércores e xoves).  

Máis info:

https://ciug.gal/gal/abau

https://ciug.gal/PDF/horarioabau.pdf

CONFINAMIENTO: TDAHs AL BORDE DE UN ATAQUE DE NERVIOS?

Sastre&Rojo publica na súa páxina web un vídeo onde unha nai e o seu fillo, diagnosticados de TDAH, contan cómo sobrevivir ao confinamento con un TDAH.

ENLACE Á PÁXINA:

SOLICITUDES ADMISIÓN EN EI, EP, ESO E BACH

Restablecemento dos prazos: 11 de maio a 18 de maio

 • Alumnado con necesidades específicas de apoio educativo (NEAE)
 • A solicitude de admisión deberá presentarse na forma e prazo establecido.
 • Nais, pais ou representantes legais deberán manifestar expresamente na solicitude que optan a unha praza reservada para alumnado con NEAE derivadas de discapacidade física, psíquica ou sensorial, de sobredotación intelectual, de trastornos graves de conduta ou por encontrarse en situación desfavorecida como consecuencia de factores sociais económicos ou culturais.
 • Xunto á solicitude deberán achegar a documentación xustificativa das devanditas situacións e circunstancias
 • Cando o número de solicitudes de admisión recibidas nun centro supere o número de prazas reservadas, os centros requiriran as/os solicitantes para que acheguen a documentación xustificativa dos criterios de baremo no prazo establecido.
 • Os centros deberán remitir as solicitudes e a documentación achegada á xefatura territorial, no prazo máximo de 10 días hábiles seguintes ao da súa presentación, que irá acompañada da avaliación psicopedagóxica inicial realizada no centro, para a súa valoración polo equipo de orientación específico.
 • A xefatura territorial devolverá aos centros afectados as solicitudes acompañadas do informe do equipo de orientación específico, indicando se procede ou non a súa escolarización con cargo á reserva de prazas de alumnado con NEAE, antes da data de publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas.
 • Presentación de solicitudes

Para presentar unha solicitude deberá seguir algunha das opción descritas a continuación:

 1. Cubrir a solicitude informáticamente e presentala asinada de xeito manual no centro
 2. Cubrir a solicitude informáticamente e asinala en Sede Electrónica

Cómpre lembrar que a Consellería de Educación pon á disposición das familias a APLICACIÓN ‘admisionalumnado’ (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado) que posibilita que os proxenitores cubran a solicitude na aplicación, marquen os criterios do baremo que, chegado o caso, queiran que se lles valoren, e poidan presentala de forma presencial no centro, ou por vía electrónica a través da propia aplicación.

 • Manuais para as familias

Solicitude de reserva no seguinte enlace:

https://www.edu.xunta.es/axudaplicacion/files/admisionalumnado/manual_familias_reserva.v.02.pdf

Solicitude de admisión no seguinte enlace:

https://www.edu.xunta.es/axudaplicacion/files/admisionalumnado/manual_familias_admision_v05.pdf

 • Documentación necesaria

O/a proxenitor/a ou representante do alumnado deberá achegar coa solicitude de admisión a seguinte documentación:

 • Documento acreditativo do requisito de idade do/da alumno/a a (copia do libro de familia ou DNI)
 • Copia do DNI da persoa solicitante e dos membros computables da unidade familiar, cando denegue a súa consulta.
 • Documento acreditativo de estar en disposición de reunir os requisitos académicos exixidos en cada nivel educativo ou etapa nos termos do anexo II.
 • Convenio regulador ou resolución xudicial de separación xudicial ou divorcio, se é o caso.
 • No caso de presentar a solicitude con cargo á reserva de prazas de alumnado con NEAE, xunto á solicitude deberán achegar a documentación xustificativa das devanditas situacións e circunstancias descritas no punto anterior.

NOTA INFORMATIVA:

 • A solicitude debe ser única, a infracción desta norma suporá a perda dos dereitos de prioridade que podan corresponderse. Cada solicitude poderá conter unha relación de ata seis centros, por orde de preferencia.
 • En caso de separación ou divorcio con patria postestade compartida, a solicitude de praza debe estar asinada polos dous proxenitores. En ambos casos, será necesario presentar, xunto coa solicitude de admisión, a resolución xudicial correspondente para o seu cotexo polo centro educativo.
 • Todo o alumnado ten garantía de permanencia no centro onde cursa os estudos, se presenta solicitude de admisión noutro centro, deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

Sen prexuízo da garantía de permanencia, nais, pais ou representantes legais do alumnado poderán presentar solicitude de admisión noutro centro educativo na forma e dentro do prazo establecidos.

O alumnado que resulte admitido no novo centro perderá o dereito de permanencia no seu centro de orixe.

 • A solicitude de admisión é incompatible coa reserva de praza en centro adscrito. Se presentou reserva de praza para centro adscrito, deberá comunicar a renuncia á reserva para poder presentar unha nova solicitude noutro centro.

Normativa de ADMISIÓN:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2012/20121226/AnuncioG0164-171212-0001_gl.pdf

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2013/20130315/AnuncioG0164-120313-0006_gl.pdf

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170201/AnuncioG0164-260117-0001_gl.pdf

RECOMENDACIÓNS PARA PERSOAS MAIORES

USO MASCARILLAS HIXIÉNICAS

RECOMENDACIÓNS PARA NENOS/AS CON TEA

NOVOS ACORDOS (CECOP) NO ÁMBITO EDUCATIVO

O 06/05/2020 publicouse a Resolución do 5 de maio de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade a diversos acordos do Centro de Coordinación Operativa da situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop), do 5 de maio de 2020 que, no ámbito educativo, estableceu os seguintes acordos:

 • Acordo polo que se modifican as instrucións de presenza dos equipos directivos e doutro persoal nos centros educativos de ensino non universitario.
 • A partir do día 11 de maio é obrigatoria a presenza nos centros educativos de ensino non universitario de 6 ou máis unidades de, polo menos, un membro do equipo directivo no horario habitual do centro, en xornada de mañá.
 • Nos centros de menos de 6 unidades é obrigada a presenza do director ou profesor responsable os días precisos para a realización dos trámites de escolarización e presentación da documentación ou doutros procedementos.
 • Nos centros educativos en que exista persoal administrativo é obrigatoria a presenza no centro nos días que estableza a dirección do centro educativo para atender todos os trámites derivados do proceso de admisión e doutros procedementos.
 • Desde a mesma data é obrigatoria a presenza do persoal de limpeza nos centros educativos para a realización de tarefas de limpeza e desinfección.
 • Acordo relativo ao levantamento da suspensión da formación en centros de traballo correspondente aos estudos de formación profesional.

Na realización da FCT no período ordinario, os centros educativos poderán:

a) Reducir a duración deste módulo ata os mínimos previstos nos reais decretos polos que se establecen os títulos e as súas ensinanzas mínimas: 220 horas no caso de ciclos de grao medio e de grao superior, e 130 horas nos ciclos de grao profesional básico. Así mesmo, no caso dos programas formativos establecidos na Comunidade Autónoma de Galicia, a FCT poderá reducirse a 65 horas.

b) Desenvolver o módulo de FCT sen precisar da autorización recollida no artigo décimo cuarto da Orde do 28 de febreiro de 2007 pola que se regula o módulo de FCT en Galicia, en días non lectivos e/ou ampliando ao máximo as horas diarias de estadía na empresa, na medida en que as características de cada sector produtivo ou de servizos o permitan.

c) Favorecer que o alumnado realice ou remate o módulo de FCT mediante a fórmula do teletraballo, sempre que unha empresa ou institución ofreza esta posibilidade e o/a titor/a considere que desta forma o/a alumno/a pode desenvolver as capacidades e acadar os resultados de aprendizaxe previstos no citado módulo e que poida levar a cabo, tamén por medios telemáticos, o seguimento da súa aprendizaxe.

d) Nos ciclos de grao superior derivados da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, integrar a realización da formación en centros de traballo e o módulo de proxecto nun único módulo cunha duración de 245 horas (FCT 220 horas e proxecto 25 horas), correspondentes á suma da duración prevista para eses módulos nos reais decretos de cada título. Neste módulo integraranse os resultados de aprendizaxe e os criterios de realización do módulo de FCT, e os resultados de aprendizaxe e os criterios de avaliación do módulo profesional de Proxecto establecidos no currículo de cada título.

Máis info na Resolución:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200506/AnuncioG0244-050520-1_gl.pdf

A CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN CREARÁ UNHA COMISIÓN INTERDISCIPLINAR PARA PREPARAR O PRÓXIMO CURSO UNIVERSITARIO

 • Obxectivo é crear por primeira vez no sistema universitario galego e español centros con certificado sanitario e con docencia mixta que sexan referentes de calidade en todo o Estado e que estean preparados ante situacións como a crise do Covid-19.
 • Este grupo de traballo servirá tamén para anticiparse ás necesidades que se poidan producir no inicio e transcurso do ano académico 2020/2021.

Máis info: https://www.edu.xunta.gal/portal/node/30993

NOVAS TITULACIÓNS UNIVERSITARIAS GALICIA 2020/2021

3 NOVOS TÍTULOS UNIVERSITARIOSGrao en NANOCIENCIA E NANOTECNOLOXÍA Rama de Ciencias Universidade de A Coruña, Campus de A Coruña Grao en BIOQUÍMICA:  Rama de Ciencias. Universidade de Santiago de Compostela, Campus de Lugo. Grao en EMPRESA E TECNOLOXÍA: Rama de Ciencias Sociais e xurídicas Universidade de Santiago de Compostela, Campus de Lugo
4 PROGRAMAS DE SIMULTANEIDADEGraos en ENXEÑARÍA MECÁNICA E ENXEÑARÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL E AUTOMÁTICA:  Rama de inxeñaríae arquitectura. Universidade de Vigo, campus de Vigo Graos en ADMINISTRACIÓN E DIRECCIÓN DE EMPRESAS E ENXEÑARÍA INFORMÁTICA Universidade de Vigo, Campus de Ourense GRAOS en ENXEÑARÍA BIOMÉDICA E ENXEÑARÍA ELETRÓNICA INDUSTRIAL E AUTOMÁTICA Universidade de Vigo, Campus de Vigo GRAOS en ENXEÑARÍA BIOMÉDICA E ENXEÑARÍA MECÁNICA Universidade de Vigo, Campus de Vigo
3 GRAOS ABERTOSGrao aberto en ENXEÑARÍAS Universidad de Santiago, Campus de Lugo Grao aberto en CIENCIAS SOCIAIS E XURÍDICAS Universidade de A Coruña, Campus de A Coruña Grao aberto en ENXEÑARÍA INDUSTRIAL Universidade de A Coruña, Campus de Ferrol

MÁIS INFO:

http://www.edu.xunta.gal/portal/node/30975

https://www.educaweb.com/noticia/2018/06/14/es-grado-abierto-formacion-universitaria-estudiante-indeciso-es-grado-abierto-formacion-universitaria-estudiante-indeciso-18501/

https://www.usc.gal/export9/sites/webinstitucional/gl/servizos/sxopra/propostas_grao_20_21/aprx_Empresa_e_tecnoloxia.pdf

https://www.usc.gal/export9/sites/webinstitucional/gl/servizos/sxopra/propostas_grao_20_21/aprx_Bioquimica.pdf

https://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/ensino/graos/propostasmod201920/Nanociencia.pdf_2063069299.pdf

AVALIACIÓN BACH PARA O ACCESO Á UNIVERSIDADE (ABAU) PARA O CURSO 2020/2021

Resolución do 28 de abril de 2020 pola que se modifica a Resolución do 26 de febreiro, pola que se ditan instrucións para a realización, dentro do curso 2019/2020, da avaliación de bacharelato para o acceso á Universidade (ABAU) para o curso 2020/2021

https://www.edu.xunta.gal/portal/node/30938

DESENVOLVEMENTO DO 3º TRIMESTRE 2019/2020 GALICIA

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia

https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/instrucions_3trimestre.pdf

MODELOS DE EXAME ABAU 2020

https://ciug.gal/gal/abau/modelos

MELLORA DA CONECTIVIDADE E DOTACIÓN DE RECURSOS TECNOLÓXICOS

Xunta e Concellos colaborarán para a mellora da conectividade e a dotación de recursos tecnolóxicos no eido educativo:

 • Goberno galego atenderá con prioridade ao alumnado de ESO, Bacharelato e FP, de acordo cos criterios de promoción e titulación.
 • Os concellos interesados en colaborar no préstamo e reparto de equipamento e conectividade de propiedade municipal daralle prioridade ao alumnado das etapas de Infantil e Primaria.
 • Os centros educativos poderán solicitar a colaboración dos servizos de Protección Civil ou da Policía Local, para efectuar a recollida ou distribución de material non informático.
 • A Xunta de Galicia está a poñer a disposición 2.750 kits informáticos (portátiles e conexión gratuíta a internet) destinados ás familias con menos recursos que teñen escolarizados aos seus fillos en centros públicos, co fin de garantir o seguimento da actividade educativa.

https://www.edu.xunta.gal/portal/node/30934

ESTRATEXIAS PARA MANEXAR O IMPACTO EMOCIONAL POR COVID-19

ADOLESCENTES EN CASA: COVID19

CONSELLOS PARA AXUDAR A PAIS E NAIS E CONSELLOS PARA ADOLESCENTES

CUENTO DESCONFINAMIENTO: OSO GOLOSO

En este cuento de Carmen Esteban, el Oso Goloso y su familia les explica a los niños cómo empezar a salir a la calle:

https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2020/04/El-Oso-goloso-CUENTO-DESCONFINAMIENTO.pdf

VIDEOTITORIAIS SERVIZOS DIXITAIS EDUCATIVOS PARA DOCENTES E FAMILIAS:

Co fin de facilitar á comunidade educativa o uso dos distintos servizos dixitais, están dispoñibles 12 videotitoriais nos que se amosa de xeito sinxelo como comezar a usar cinco servizos dixitais educativos:

 1. ABALARMÓBIL
 2. VIDEOCONFERENCIAS EDUXUNTA WEBEX
 3. ESPAZOABALAR
 4. AULAS VIRTUAIS 
 5. AGUEIRO

Máis info: https://www.edu.xunta.gal/portal/node/30904

SAÍDAS DOS MENORES DE 14 ANOS A PARTIR DO 26 DE ABRIL

Ademais da infografía anterior, podes ver as orientacións neste vídeo:

O Goberno de España tamén fai pública unha guía con orientacións para as saídas dos menores de 14 anos durante o confinamento a partir do 26 de abril de 2020:

 • Con quen poden saír
 • Canto tempo poden saír
 • Onde poden ir
 • A que hora se pode saír
 • Cales son as medidas de prevención necesarias
 • Que facer nas saídas
 • Medidas educativas a ter en conta
 • Outra información de utilidade
 • Preguntas e respostas

Enlace para acceder á Guía: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/GUIA_DE_BUENAS_PRACTICAS_EN_LAS_SALIDAS_DE_LA_POBLACIOON_INFANTIL_DURANTE_EL_ESTADO_DE_ALARMA.pdf

CÓMO HACER FOTOS A TUS TAREAS

CONDICIÓNS DA FORMACIÓN PRÁCTICA EN EMPRESAS PARA O ALUMNADO DE FP ANTE O ESTADO DE ALARMA

A Consellaría publica a Resolución coas medidas adoptadas para o desenvolvemento das ensinanzas de réxime especial (graos formativos, ensinanzas deportivas, ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño e ensinanzas artísticas superiores), que -ao igual que o resto das ensinanzas-  se viron afectadas polo decreto de Estado de Alarma.

 • Desenvolvemento da Formación en Centros de Traballo (FCT) por parte dos alumnos de Formación Profesional. Os centros educativos poderán reducir a duración do módulo FCT ata os mínimos legalmente establecidos (220 horas no caso de ciclos de grao medio e de grao superior, e 130 horas nos ciclos de FP Básica); mentres que a redución poderá ser de 65 horas para aqueles programas formativos propios da comunidade autónoma de Galicia.
 • Os centros tamén poderán optar por favorecer a realización ou o remate do módulo FCT mediante a fórmula de teletraballo, sempre que a empresa ou institución en cuestión ofreza esa posibilidade e a persoa titora asegure se poida facer un seguimento telemático da aprendizaxe por parte do alumno e que este poida acadar os resultados de aprendizaxe previstos.
 • Para os ciclos de grao superior, poderanse integrar os módulos de FCT e de proxecto nun único módulo de 245 horas de duración; mentres que no caso dos ciclos de grao medio e grao básico, poderase substituír a FCT por unha proposta de actividades asociada á contorna laboral.
 • No caso de realizar as FCT fóra do período ordinario, os centros educativos poden optar por realizar estes módulos no actual curso (antes do 31 de agosto deste ano), sempre de xeito voluntario por parte do alumnado, en situacións de traballo reais nas que a empresa debe establecer as medidas necesarias para levar a cabo o seguimento da aprendizaxe; ou a partir do 1 de setembro, seguindo as instrucións establecidas na Resolución.
 • O alumnado de FP Dual, con carácter xeral realizará as actividades formativas nos centro de traballo segundo o establecido nos convenios e/ou acordos de colaboración coas empresas. Se, debido á crise sanitaria do COVID-19, isto non fose posible, os centros educativos reprogramarán a formación de cada alumno, planificando actividades de reforzo dos aspectos que non fosen abordados na empresa.

RESOLUCIÓN do 23 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se adoptan medidas excepcionais no desenvolvemento das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo e nas ensinanzas de réxime especial.

Máis info en: https://www.edu.xunta.gal/portal/node/30894

JORNADA ONLINE DE PUERTAS ABIERTAS

IESIDE

El Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa (IESIDE) pone a disposición del alumnado de bachillerato sus Jornadas Online de Puertas Abiertas gratuítas en las que:

 • Haremos una presentación virtual de nuestras instalaciones      

Hemos renovado el campus de Vigo, donde se imparte del Grado. Pizarras digitales, puestos de trabajo interconectados, pantallas multifunción, cámaras con sistemas de reconocimiento para la grabación de las clases… Descubrirás un campus de vanguardia equipado con la última tecnología al servicio del aprendizaje.

 • Te daremos toda la información del grado

Te explicaremos qué asignaturas vas a estudiar, cómo vas a hacerlo y qué oportunidades profesionales tendrás. También te informaremos de los requisitos de admisión  y cómo es el proceso de admisión 100 % online para que puedas reservar tu plaza para el próximo curso.

 • Vivirás la experiencia IESIDE en nuestro campus virtual

«Learning by doing» (aprender haciendo) es nuestra filosofía de trabajo y, para que la puedas experimentar, participarás en una actividad grupal que hemos diseñado especialmente para ti.

Y, por supuesto, responderemos a todas tus preguntas sobre lo que supone estudiar en IESIDE.

INSCRÍBETE EN LAS JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS

Para cualquier aclaración o consulta, o si quieres recibir atención personalizada para ayudarte  a  decidir,   puedes  contactar  con  nuestros   asesores  en  el   número  gratuito 900 89 75 55 o en la cuenta de correo info@ieside.edu.

Más información: https://www.ieside.edu/agenda/jornada-de-puertas-abiertas-online-doble-grado-internacional-en-ade-bba-sabado-25-de-abril?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=puertas_abiertas_online

AUTOINSTRUCCIONES

Es una técnica para la autoregulación de la propia conducta. El/la niño/a y el/la adolescente aprenden una forma de actuación rápida y eficaz para lograr el éxito en una tarea o en una conducta.

¿Cómo? Se trata de darse a sí mismo un conjunto de órdenes o instrucciones. Mediante esta infografía te lo explicamos:

Á ESPERA DE QUE O MINISTERIO DE EDUCACIÓN EXERZA AS SÚAS COMPETENCIAS

A conselleira de Educación, Carmen Pomar, indicou na comparecencia do 22 de abril que, unha semana despois da Conferencia Sectorial de Educación, a Consellería segue á espera de que o Ministerio asuma as súas competencias e publique a normativa correspondente á organización do último trimestre para poder darlle respostas á comunidade educativa galega.

Insistiu en que o Goberno central, “respectando a Constitución e a normativa educativa, debe exercer as súas competencias e fixar os criterios de promoción e titulación no presente curso escolar”, tal e como demandou a Consellería, para evitar desigualdades entre os territorios.

A conselleira insistiu tamén en que non se debe descartar unha volta ás aulas se as condicións sanitarias o permiten, atendendo non só a criterios académicos senón de benestar emocional, para o que afirmou que Galicia, cando chegue o momento, estará preparada.   MÁIS INFO https://www.edu.xunta.gal/portal/node/30885

ACCESO Á UNIVERSIDADE DENDE FP

Se tes un título de Formación Profesional de Grao Superior podes acceder á Universidade de forma directa.

¿Como? Estes dous vídeos cho explican:

GUÍA DE SAÍDAS PROFESIONAIS DOS GRAOS UNIVERSITARIOS

Esta guía é da Universidade de Granada, pero ten información de interese sobre a inserción laboral dos graos. Para cada titulación atoparás información sobre:

 • Descrición da carreira.
 • Perfil competencial.
 • Mercado laboral e perspectivas.
 • Ámbitos profesionais e ocupacións desempeñadas.
 • Enlaces e outra información de interese.

http://empleo2.ugr.es/salidasprofesionales/

CATÁLOGO DE PERFÍS PROFESIONAIS DE FUTURO

Este catálogo está englobado no proxecto «Galicia 2030: Perfís profesionais de futuro e novas titulacións e especialidades universitarias», impulsado pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional da Xunta de Galicia. Neste extracto non se inclúe toda a información relativa a os roles profesionais de futuro.
https://galicia2030.es/wp-content/uploads/2019/09/Extracto-autorizado-cat%C3%A1logo.pdf

EQUIVALENCIAS TÍTULO DE ESO, BACH E FP

A equivalencia é o recoñecemento oficial de estudos que teñen os mesmos efectos académicos e/ou profesionais que outro. Pero esta equivalencia non da dereito á obtención doutro título coa que se establece a equivalencia.

Na seguinte páxina podes consultar as equivalencias dos títulos de:

UNISCOPIO: PLATAFORMA DE ORIENTACIÓN

https://uniscopio.com/

Plataforma online de acceso gratuíto que contiene información referida a toda España y organizada en los siguientes temas:

CHAT PARA PLANTEAR DUDAS A UN ORIENTADOR/A

ORIENTACIÓN ACADÉMICA – PROFESIONAL

No proceso persoal de orientación vocacional é necesario atender a tres fases que aparecen na seguinte infografía:

Aquí tes uns vídeos que poden servirche de axuda:

 • CÓMO ELEGIR QUÉ ESTUDIAR:
 • CÓMO ESCOGER UNA CARRERA:
 • ¿TE ATREVES A SOÑAR?

Se tes dúbidas podes contactar coa orientadora do teu centro escribíndolle un correo electrónico. Non esquezas indicar o teu nome e apelidos, curso e grupo.

ORIENTACIÓNS PROVISIONAIS 17 ABRIL DESENVOLVEMENTO 3º TRIMESTRE 2019/2020

Á espera da publicación da normativa estatal correspondente.

·      Continuidade do calendario escolar

·      Adaptación da actividade

Os centros educativos:

 • Identificarán ao alumnado desconectado por diversas circunstancias ou non localizable e prepararán plans específicos de recuperación
 • Adaptarán o modelo de titorías á nova situación, e organizarán accións de orientación académica e profesional cos medios dispoñibles, especialmente para o alumnado de 4º de ESO, 2º de FP Básica, 2º de Bacharelato e 2º de FP de grado medio.
 • Os Departamentos de Orientación continuarán co desenvolvemento das actuacións, medidas e programas para a atención á diversidade e asesorando aos diferentes membros da comunidade educativa, preferentemente, para o coidado do seu benestar emocional.

·      Revisión das programacións didácticas

 • Para centrar as actividades lectivas do derradeiro trimestre nas aprendizaxes e competencias imprescindibles que debería desenvolver o alumnado
 • Durante o 3º trimestre desenvolveranse actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación das aprendizaxes anteriores que resulten necesarias para todo ou parte do seu alumnado.
 • Coordinación do profesorado á hora de adaptar as programacións, as actividades e os criterios de avaliación, co fin de evitar a sobrecarga de tarefas, a falta de acompañamento docente ou a desigualdade do apoio aos estudantes que lles poden prestar a súas familias.

·      Avaliación

 • A avaliación das aprendizaxes desenvolvidas a partir da suspensión das actividades lectivas presenciais será continua e acentuará o seu carácter diagnóstico e formativo en todas as etapas, ciclos e ensinanzas, para valorar os avances realizados e os atrasos que se teñan podido producir, con obxecto de planificar as medidas de recuperación que sexan necesarias e programar o vindeiro curso.
 • A avaliación final das aprendizaxes do alumnado durante o curso 2019-2020 considerará en conxunto as avaliacións de todo o curso, valorando especialmente o grao de desenvolvemento das aprendizaxes e das competencias imprescindibles previamente definidas.
 • Os centros educativos e o profesorado emitirán un informe individual valorativo do traballo realizado polos seus alumnos e alumnas no curso, que inclúa os atrasos que puidesen terse producido e un plan de recuperación destes.

·      Apoio aos centros educativos

 • Os centros contarán cos recursos formativos e medios de apoio que a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional pon a súa disposición para permitir que o profesorado desenvolva o seu labor docente nas mellores condicións posibles na situación actual.
 • Desde a Rede de Formación do Profesorado prestarase o apoio inmediato e continuo ao persoal docente, nas novas necesidades que poida xerar o proceso de ensinanza e aprendizaxe a distancia. Así mesmo poñerán a disposición dos centros educativos os seus recursos, en especial para favorecer a atención ao alumnado máis vulnerable.
 • Os Equipos de Orientación Específicos (EOE) establecerán canles de comunicación e tomarán a iniciativa cun contacto diario e permanente, para asesorar e apoiar aos departamentos de orientación, coa fin de favorecer a resposta educativa na atención á diversidade do alumnado e o seu benestar emocional .
 • A Inspección educativa prestará o apoio e asesoramento aos centros educativos no proceso de adaptación das súas programacións didácticas e en todo aquilo que, dentro das súas funcións, facilite a mellora da atención educativa ao alumnado.

Máis info en: https://www.edu.xunta.gal/portal/node/30850

CONSELLOS PARA ORGANIZAR O ESTUDO
 

Neste vídeo atoparás consellos básicos para organizar o estudo en tempos de confinamento:
https://view.genial.ly/5e8a2caf59ee3c0df41e1b37/video-presentation-consejos-para-estudiar-durante-la-cuarenten

Non esquezas ser realista, adaptar os tempos ao nivel educativo, planificar cada materia e manter o contacto cos teus profesores e profesoras.

Sabemos que podes facelo!

TELÉFONO SOCIAL PARA O APOIO Á CIDADANÍA ANTE COVID-19
 Horario: 8.00 a 20.00 horas os 7 días da semana.

 1. Persoas que chamen para resolver dúbidas básicas relacionadas co COVID-19, tal e como vén facendo o teléfono 012.
 2. Persoas que necesiten apoio psicolóxico especializado. Derivaráselles a un/unha profesional deste ámbito.
 3. Persoas que chamen para informar sobre posibles casos de especial vulnerabilidade e emerxencia social, sexan propios ou alleos, que serán analizados pola Consellería de Política Social e, de ser o caso, derivaranse aos servizos sociais do concello.
 4. Persoas que chamen para ofrecerse voluntarias nas próximas semanas

Máis info: http://www.voluntariadogalego.org/campusonline/web/index.php?mod=not&ide=3298

LIBROS E PELÍCULAS ONLINE
A Rede de bibliotecas de Galicia pon a túa disposición o seu catálogo de libros e películas en formato dixital para que podas ver na casa.
 

Máis info: http://xuventude.xunta.es/component/k2/item/18643-libros-e-peliculas-online    

GARANTÍA XUVENIL Iniciativa europea que pretende facilitar o acceso dos mozos (16 a 29 anos) ao mercado de traballo, de educación continua ou un período de prácticas tras acabar a educación formal ou quedar desempregados.


  Máis info: http://xuventude.xunta.es/component/k2/item/18612-garantia-xuvenil

MEDIDAS A ADOPTAR EN RELACIÓN CO INICIO DO TERCEIRO TRIMESTRE

 A Consellaría de Educación, Universidade e Formación Profesional lanza un comunicado o 13 de abril de 2020 dirixido ás direccións dos centros educativos de ensino non universitario sobre as medidas a adoptar en relación ao inicio do 3º trimestre:

 • Continúase a actividade lectiva non presencial mediante repaso, reforzo e recuperación do traballo desenvolvido, centrándose na adquisición das competencias clave.
 • Ditaranse as instrucións que procedan para o desenvolvemento do 3º trimestre e final de curso 2019/2020, unha vez teña lugar a xuntanza da Conferencia Sectorial de Educación, prevista para o vindeiro mércores, 15 de abril, na que participan o Ministerio de Educación e Formación Profesional e as Comunidades Autónomas.

http://www.edu.xunta.gal/portal/node/30809

ABONO DASAXUDAS DE COMEDOR ESCOLA
 A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional comezará a pagar este martes 14 de abril (só unha semana despois de rematar o prazo de solicitude) as axudas de carácter directo a través das cales aboará os menús dos comedores escolares xestionados pola Administración ás familias con menos recursos mentres estean suspendidas as clases presenciais.

http://www.edu.xunta.gal/portal/node/30803

LISTAXES PROVISIONAIS PROBAS ACCESO CICLOS GRAO MEDIO 2020
Publicadas as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas e as listaxes de exención para as probas de acceso a ciclos formativos de grao medio.
Reclamacións contra a listaxe provisional. Mentres dure a situación derivada da pandemia por Covid-19, será posible presentar a reclamación a esta listaxe a través do correo electrónico probas.ciclos@edu.xunta.gal, con independencia de que con posterioridade se estableza o período de reclamación presencial nos centros de inscrición.

http://www.edu.xunta.gal/portal/node/30779

MÁIS INFO EN:  http://www.edu.xunta.gal/fp/acceso-grao-medio-convocatoria-actual#linscrcs

VIDEOTITORIAIS PARA DOCENTES
 Co fin de facilitar ao profesorado o uso dos distintos servizos dixitais educativos, acaban de publicarse os primeiros cinco videotitoriais onde se amosa de xeito sinxelo como comezar a usar tres servizos dixitais:

 • uso das videoconferencias Webex
 • uso da mensaxería na comunicación cas familias por parte do profesorado a través de espazoAbalar
 • primeiros pasos de uso das Aulas Virtuais dos centros educativos (crear cursos, crear etiquetas e engadir ficheiros, e crear tarefas para o alumnado).

http://www.edu.xunta.gal/portal/node/30781

ORDENADORES E CONEXIÓNS A INTERNET PARA FAMILIAS CON MENOS RECURSOS

 • A medida está dirixida a alumnado de Secundaria, Bacharelato e Formación Profesional e as familias recibirán os equipos a través dos seus centros de ensino
 • Cada centro recibirá tres portátiles, que van equipados con conectividade 4G gratuíta, grazas á colaboración dos operadores R, Vodafone e Orange
 • A dotación deste equipamento, xunto co reforzo dos recursos dixitais, forma parte do paquete de medidas que puxo en marcha a Xunta para facilitar o seguimento en liña da actividade educativa
 • Desde a entrada en vigor do estado de alarma triplicouse o uso das plataformas e aplicacións dispoñibles e máis de 58.000 docentes e alumnos empregaron o servizo de videoconferencia habilitado para este período
 • Ministerio vén de comunicar que Galicia recibirá 928 liñas de datos das 20.000 que anunciou para estudantes de Bacharelato e de FP Media e Superior de toda España

http://www.edu.xunta.gal/portal/node/30764

PAUTAS DE AFRONTAMENTO PARA REDUCIR O IMPACTO PSICOLÓXICO NO CONFINAMENTO POR CORONAVIRUS (ELABORADO PARA O SERGAS)
Reducir e impacto son palabras escollidas deliberadamente. Esta situación ten impacto porque supón un cambio drástico de rutinas, unha incerteza e unha modificación substancial das pautas relacionais que tiñamos ata hai algúns días.
O propósito deste documento non é encontrar a felicidade nin o benestar neste momento, senón pasalo menos mal. Segundo pasen os días o confinamento será máis duro e a enerxía da novidade diminuirá.
O Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia elabora este documento:

https://coronavirus.sergas.gal/Contidos/Documents/200/Pautas%20de%20afrontamento%20para%20reducir%20o%20impacto%20psicoloxico.pdf


AXENDA PARA ADOLESCENTES CONFINADOS
 O Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia elabora esta infografía que explican como afrontar o confinamento partindo dunha actitude positiva e fomentar as fortalezas dos mozos e mozas.


RETRINCOS DE CORES
 Trátase dun material que elabora o Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia orientado a abordar desde as familias e coidadores/as esta emerxencia sanitaria cos nenos e nenas, especialmente de Educación Infantil e Educación Primaria
«Retrincos de cores» constitúe unha ferramenta útil para que os nenos e nenas se expresen desde o debuxo, a través da conversa coas súas propias familias. Recolle uns exemplos, unhas propostas de actividades e remata cuns consellos útiles para xestionar este complicado momento cos cativos e cativas. 

Acceso ao documento:
https://copgalicia.gal/system/files/PDFs/xerais/retrincos_de_cores_0.pdf

LÍNEAS MÓVILES Y LICENCIAS WEBEX PARA ALUMNADO DE BACH Y FP

El Ministerio de Educación y Formación Profesional, Telefónica, Cisco e IBM facilitan la continuidad educativa de los estudiantes de Bachillerato y FP

 • Se pondrán a disposición del alumnado de Bachillerato y Formación Profesional de Grado Medio y Superior con dificultades para continuar su formación de manera telemática 20.000 líneas móviles de Movistar, así como licencias de Webex para videoconferencias y soporte a los docentes
 • Cada línea telefónica dispone de 40 Gbs de datos mensuales para permitir la conexión de alumnos y docentes a través de dispositivos móviles
 • El MEFP las distribuirá entre las Comunidades Autónomas para que las hagan llegar a familias con menos recursos

Más información en los siguientes enlaces:

¿QUÉ FACER ANTE UN BERRINCHE?

Cunha perrencha o neno/a convértese en protagonista, acaparando toda a atención dos pais ou dos que estean presentes. Se o neno/a recibe algunha recompensa por unha perrencha, aprende a repetila.
Os castigos verbais e físicos son ineficaces porque reforzan a conduta do neno/a ao conseguir a atención e o enfado dos pais (que actúan como reforzo negativo).
Nesta infografía tes as instrucións básicas para saber que facer ante un capricho ou perrenchas:

TAREAS EN EL HOGAR Y RESPONSABILIDAD

El hogar es uno de los principales lugares donde los niños/as pueden aprender a ser responsables a través de su participación y colaboración en las tareas domésticas.La responsabilidad es la capacidad de asumir las consecuencias de las acciones y decisiones buscando el bien propio junto al de los demás.

Es esencial que los niños/as aprendan a aceptar las consecuencias de lo que hacen, piensan o deciden. La responsabilidad se adquiere progresivamente, por imitación del adulto y por la aprobación social.

No siempre es fácil involucrar a los niños y niñas en las tareas del hogar y es importante que los padres y madres u otros cuidadores tengan paciencia y sigan estos consejos:

 1. Enseñarles  a realizar las tareas del hogar poco a poco
 2. Describir detalladamente la actividad y dejar que cometan errores
 3. Adaptar las responsabilidades a su edad (infografía)
 4. Equilibrar tareas entre todos los miembros de la familia
 5. Establecer las normas de una forma clara y justa
 6. Reconocer sus logros

Nunca hagas tú lo que tu hijo/a es capaz de hacer por sí solo/a. No le ayudas facilitándole la tarea para evitarle un mal rato.

Es un buen momento para que participen en las tareas del hogar, enseñarles a ser responsables favorece su satisfacción, incrementará su sensación de control, les ayudará a tomar buenas decisiones, a ser más autónomos y mejorará su autoestima.

A continuación, te mostramos en esta infografía qué tareas puede realizar tu hijo/a en función de su edad:

Importante: Hay que tener en cuenta que el desarrollo de la capacidad de actuar de forma responsable depende de cada persona y del contexto o ambiente que la rodea (familia, escuela, barrio, etc). Existen ritmos distintos en cada persona, por lo que habrá niños y niñas que, con los mismos años, manifiesten diferente grado de responsabilidad. Es por ello que las fases del desarrollo descritas en la infografía no deben entenderse de forma estricta sino como una referencia.

ABAU EN GALICIA 7, 8 E 9 DE XULLO

A Consellería de Educación e a CIUG acordan que a convocatoria ordinaria da ABAU en Galicia será o 7, 8 e 9 de xullo de 2020

http://www.edu.xunta.gal/portal/node/30710

CONTIDOS DIXITAIS DO PROXECTO E-DIXGAL: A DISPOSICIÓN DOS CENTROS EDUCATIVOS GALEGOS

Os centros que desexen empregar ditos recursos, deberán solicitalo a cada unha das empresas:

 • aulaPlaneta

Acceso aos contidos de 5º e 6º de Educación Primaria, e de 1º a 4º da ESO. E tamén ao diario a webminars e propostas didácticas.

 • Edebé

Acceso aos contidos de todos os cursos de Educación Primaria, ESO e Bacharelato.

 • Netext Smart

Acceso  (de  5º e 6º de Educación Primaria, e 1º e 2º de ESO).

 • Pearson

Accede ao seguinte enlace para saber o procedemento de solicitude http://www.edu.xunta.gal/portal/contidos-edixgal

DIRECTRICES PARA O EXERCICIO DO TELETRABALLO DO PROFESORADO GALEGO

Trátase dunha guía sinxela que responde ás seguintes preguntas:

 1. Como podo levar a cabo o ensino a distancia?
 2. De que ferramentas dispoño?
 3. E, por último, onde podo atopar axuda?

ALGUNAS APLICACIONES Y PLATAFORMAS PARA LA ENSEÑANZA A DISTANCIA

Entornos virtuales de aprendizaje

 • Moodle: entorno de aprendizaje gratuito, de código abierto, que permite a cualquier institución educativa poseer un completo sistema de cursos en línea.
 • Google classroomaula virutal proporcionada por Google, que permite la aplicación de todas las herramientas proporcionadas por este.
 • Edmodo: red tecnológica de carácter educativo que permite la comunicación entre estudiantes y profesores en un entorno cerrado y privado a modo de microblogging.
 • Schoology: entorno virtual de aprendizaje que tiene un plan gratuito totalmente operativo y suficiente.
 • NEO LMS: entorno virtual de aprendizaje que permite crear y gestionar todo tipo de actividades de aprendizaje.
 • Chamilo: campus virtual de código libre que cualquier persona, institución o empresa puede usar libremente y cuyo desarrollo está promovido por la Asociación Chamilo.
 • Sakai: software educativo de código abierto que constituye un entorno de colaboración y aprendizaje.

Aplicaciones y plataformas para la educación abierta

 • ClassDojo: aplicación grauita que permite conectar a los profesores con padres y estudiantes, creando una comunidad en torno a la clase. Permite compartir fotos, vídeos, anuncios, mensajes instantáneos, etc.
 • EkStep: una plataforma abierta con recursos de aprendizaje sobre lectoescritura y aritmética.
 • Mindspark: un sistema de tutorización online que ayuda a los estudiantes a practicar y aprender Matemáticas, en función de sus necesidades.
 • Seesaw: portfolio digital en el que los estudiantes pueden ir archivando su trabajo, de manera que los padres y profesores puedan supervisar sus progresos.

Aplicaciones y plataformas para llevar a cabo videoclases:

 • Dingtalk: plataforma de comunicación y colaboración gratuita, que permite llevar a cabo videoconferencias, gestionar tareas y el calendario, etc.
 • Larkuna plataforma de colaboración que ofrece servicio gratuito a colegios y que permite almacenamiento de hasta 200G, así como un sistema de videoconferencias que posibilita el desarrollo de clases en directo de una forma sincrónica.
 • Edpuzzleplataforma de uso intuitivo que permite la comunicación con los estudiantes y crear videoclases.

RECURSOS PARA EI, EP, ESO Y BACH

 • Fichas
 • Ejercicios
 • Evaluación de exámenes

Página que ofrece todo este material: http://fpschool.es/

ACTIVIDADES PARA HACER EN CASA CON LOS NIÑOS/AS

 • Actividades caseras y manualidades
 • Los mejores cuentos para leer con los niños
 • Juegos de mesa
 • Otras actividades divertidas y además educativas
 • Los experimentos científicos más entretenidos
 • Trabalenguas, adivinanzas y chistes
 • Juegos para mejorar la psicomotricidad fina y gruesa
 • Canciones y nanas

Todo esto lo encontrarás en: https://www.guiainfantil.com/libros/juego.htm?fbclid=IwAR3g6ipp2QaIhGWelMqbSpgQaWqKxwjFxnUSxoW07BO3-uJ9zqt7oNZk5QY

RECURSOS DE SM PARA INFANTIL Y PRIMARIA

Actividades interactivas, vídeos y ejercicios de repaso y refuerzo: https://www.grupo-sm.com/es/yoaprendoencasa

QUIEN QUIERO SER DURANTE LE COVID-19

El Ministerio de Educación y F.P. y el de Universidades acuerdan cambios en el calendario y en las pruebas de acceso a la Universidade (EBAU)

Convocatoria ordinaria entre el 22 de junio y el 10 de julio.
– Convocatoria extraordinaria antes del 10 de septiembre.
– Modelo de exámen ajustado a la excepcionalidad del estado de alarma.

El Ministerio de Educación y F.P. y las CCAA acuerdan flexibilizar las prácticas y el calendario escolar para que los estudiantes de FP superen el curso

Se adoptarán medidas de flexibilización de fechas, forma y duración de la FCT, así como la integración en la FCT con el módulo de Proyecto, que incluirá aspectos relativos al ejercicio profesional.
– Con respecto a FCT, la propuesta es que se realice en los centros de trabajo el mínimo de horas establecido por la normativa para cada caso.
– Se prevé una integración de módulos: FCT + Proyecto.
– En ciclos medios y FPBásica se prevé un trabajo final que substituirá a la FCT.

EVALUACIÓN DEL 2º TRIMESTRE Y DESARROLLO DEL 3º TRIMESTRE: ESTADO DE ALARMA COVID-19

– Se evaluará el 2º trimestre con el trabajo realizado hasta la interrupción de las clases ( hasta el 13 de marzo de 2020).
– El 3 de abril se publicarán las notas del segundo trimestre.
– Para organizar el tercer trimestre habrá instrucciones específicas para cada Comunidad Autónoma. Se prevé que después de Semana Santa las Comunidades se reunirán con el Ministerio para clarificarlo.

INSTRUCCIÓNS DO 27 DE MARZO SOBRE CONCRECIÓNS DE MEDIDAS A ADOPTAR EN RELACIÓN Á AVALIACIÓN DO 2º TRIMESTRE:

1. A efectos de dar continuidade no calendario escolar, os centros educativos procederán a formalizar o peche da avaliación do segundo trimestre. Cada centro, dentro da súa autonomía pedagóxica e de xestión, disporá as medidas precisas para a súa formalización, na medida do posible, antes do 3 de abril.

2. Non serán avaliables as actividades relacionadas cos contidos curriculares realizadas polo alumnado con posterioridade á data de declaración do estado de alarma. En consecuencia, aqueles centros que non teñan formalizado o peche da avaliación do segundo trimestre procederán a formalizalo co traballo desenvolvido ata dita data.

3. No caso das ensinanzas de formación profesional de grao medio e grao superior na avaliación parcial de módulos do segundo curso no réxime ordinario o equipo docente tomará as decisións de acceso do alumnado á FCT e, nos ciclos de grado superior o módulo de proxecto.

MAISINFO EN https://anpegalicia.es/notices+instrucci%C3%B3ns+sobre+as+medidas+a+adoptar+en+relaci%C3%B3n+coa+avaliaci%C3%B3n+do+2%C2%BA+trimestre-id=113775

Axudas de Comedor

Axudas de carácter directo ás familias do alumnado beneficiario de bolsas de comedor escolar nos centros públicos non universitarios xestionados por esta consellería durante a situación de suspensión do servizo de comedor como consecuencia do COVID-19.

Servizos dixitais educativos” en espazoAbalar

Disponible un nuevo apartado a disposición de la comunidad educativa para organizar su trabajo: páxinas web dos centros en Webs dinámicas, aulas virtuais, app de comunicación abalarMóbil para familias, servizo de comunicación espazoAbalar para profesorado e centros, servizo de videoconferencia, ferramenta de portfolio Agueiro, rede social do profesorado Redeiras, libro dixital E-Dixgal, e Escolas Na Nube.

https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/espazo/servizos-dixitais

MODIFICACIÓN DE CONDUCTAS CON ECONOMÍA DE FICHAS

Para afrontar el confinamiento, ofrecemos a las familias orientaciones para aplicar la Economía de Fichas en casa:

Enlace a:
– Explicación de la Economía de Fichas para niños/as: https://drive.google.com/open?id=1gcZycS_Ecuj_ihuqBfo33motV8vwNnGV
– Modelo Economía de fichas Conducta disruptiva:  https://drive.google.com/open?id=1Uqq7EkG1Ryy_0HkRZZT_ngDB-hua7pjP
– Modelo Economía de fichas modelo 1º, 2º y 3º EP: https://drive.google.com/open?id=1m92tIXsWoG7m3t1O6MU3W0WrwoPKvBfb
– Modelo Economía de fichas modelo 4º, 5º y 6º EP: https://drive.google.com/open?id=1fWlfarGsQCEjTFLWV8OoAa7wIwV8D-GT
– Modelo Economía de fichas modelo E. Infantil: https://drive.google.com/open?id=135XXbdpm-tckTC3aV3isy-C7BMzHI8F9

 INFOGRAFÍA. RUTINAS CONTRA CORONAVIRUS

INFOGRAFÍA Mindfulness

Más info: Enlace a Petit Bambou que facilita gratuitamente relajaciones de todo tipo para todas las edades
https://www.petitbambou.com/es/

ORIENTACIONES PARA LAS TAREAS EN CASA: CORONAVIRUS

 CONTACTO DEPARTAMENTO ORIENTACIÓN COLEGIO SAN MIGUEL 1 Y 2