Imprimir este Página

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

COLEGIO SAN MIGUEL 1

 • Servicios Administrativos

 • Electricidad y Electrónica

 • Servicios Comerciales

COLEGIO SAN MIGUEL 2

 

 • Informática y Comunicaciones

1.- Identificación do título.

 

O título profesional básico en Servizos Administrativos queda identificado polos seguintes elementos:

Denominación: Servizos Administrativos.

-   Nivel: formación profesional básica.

-   Duración: 2.000 horas.

 

As ocupacións e os postos de traballo máis salientables son os seguintes:
 

– Auxiliar de oficina.

– Auxiliar de servizos xerais.

– Auxiliar de arquivo.

– Ordenanza.

– Auxiliar de información.

– Telefonista en servizos centrais de información.

– Clasificador/ora e/ou repartidor/ora de correspondencia.

– Gravador/ora-verificador/ora de datos.

– Auxiliar de dixitalización.

– Operador/ora documental.

– Auxiliar de venda.

– Auxiliar de dependente de comercio.

– Operador/ora de cobramento ou caixeiro/a.

Módulos profesionais

 

   1º Curso  

 • Tratamento informático de datos.
 •  Técnicas administrativas básicas.
 •  Arquivamento e comunicación.
 • Ciencias aplicadas I.
 • Comunicación e sociedade I.

2º Curso

 • Aplicacións básicas de ofimática
 •  Atención á clientela.
 •  Preparación de pedidos e venda de produtos.
 • Ciencias aplicadas II.
 • Comunicación e sociedade II.
 • Formación en centros de traballo.

O título profesional básico en Servizos Administrativos terá preferencia para a admisión a todos os títulos de grao medio das familias profesionais de:

 •    – Administración e Xestión.
 •    – Comercio e Márketing
 •    – Téxtil, Confección e Pel.
 •    – Vidro e Cerámica.
 •    – Artes Gráficas.

 

2.- Identificación do título

   O título profesional básico en Electricidade e Electrónica queda identificado po-los seguintes elementos:

   – Denominación: Electricidade e Electrónica.

   – Nivel: formación profesional básica.

   – Duración: 2.000 horas     

As ocupacións e os postos de traballo máis salientables son os seguintes:

 

– Operario/a de instalacións eléctricas de baixa tensión.

– Axudante de montador/ora de antenas receptoras de televisión e satélites.

– Axudante de instalador/ora e reparador/ora de equipamentos telefónicos e te-legráficos.

– Axudante de instalador/ora de equipamentos e sistemas de comunicación.

– Axudante de instalador/ora reparador/ora de instalacións telefónicas.

– Peón da industria de produción e distribución de enerxía eléctrica.

– Axudante de montador/ora de sistemas microinformáticos.

– Operador/ora de ensamblaxe de equipamentos eléctricos e electrónicos.

– Auxiliar de mantemento de equipamentos eléctricos e electrónicos.

– Probador/ora axustador/ora de placas e equipamentos eléctricos e electrónicos.

– Montador/ora de compoñentes en placas de circuíto impreso.

    Módulos profesionais

 

1º Curso

 • Ciencias aplicadas I.
 • Comunicación e sociedade I.
 • Instalacións eléctricas e domóticas.
 • Instalacións de telecomunicacións.
 • Equipamentos eléctricos e electrónicos.

 

2º Curso

 • Instalación e mantemento de redes para transmisión de datos.
 • Comunicación e sociedade II.
 • Ciencias aplicadas II
 • Formación en centros de traballo.

O título profesional básico en Electricidade e Electrónica terá preferencia para a admisión a todos os títulos de grao medio das familias profesionais de:

 •    – Electricidade e Electrónica.
 •    – Informática e Comunicacións.
 •    – Fabricación Mecánica.
 •    – Instalación e Mantemento.
 •    – Enerxía e Auga.
 •    – Industrias Extractivas.
 •    – Marítimo-Pesqueira.
 •    – Química.
 •    – Transporte e Mantemento de Vehículos.
 •    – Madeira, Moble e Cortiza.
 •    – Edificación e Obra Civil.

 

3.- Identificación do título

 

 O título profesional básico en Servizos Comerciais queda identificado polos se-guintes elementos:

  – Denominación: Servizos Comerciais. 

  – Nivel: formación profesional básica.

 -   Duración: 2.000 horas.

 

As ocupacións e os postos de traballo máis salientables son os seguintes:

 

– Auxiliar de dependente de comercio.

– Auxiliar de animación do punto de venda.

– Auxiliar de venda.

– Auxiliar de promoción de vendas.

– Empregado/a de reposición.

– Operador/ora de cobramento ou caixeiro/a.

– Operario/a de pedidos.

– Operador/ora de carreta de recepción e expedición.

– Contador/ora de recepción e expedición.

– Operario/a de loxística.

– Auxiliar de información.

 Os módulos do ciclo formativo de formación profesional básica de Servizos Comerciais son os que se relacionan:

 Módulos profesionais

 

1ºcurso

 • Tratamento informático de datos.
 •  Aplicacións básicas de ofimática.
 • Atención á clientela.
 •  Preparación de pedidos e venda de produtos.
 •  Ciencias aplicadas I.
 • Comunicación e sociedade I.

 

2ºcurso

 •  Ciencias aplicadas II.
 •  Comunicación e sociedade II.
 •   Técnicas básicas de merchandising.
 •  Operacións auxiliares de almacenaxe.
 •  Formación en centros de traballo.

O título profesional básico en Servizos Comerciais terá preferencia para a admisión a todos os títulos de grao medio das familias profesionais de:

 

– Administración e Xestión.

– Comercio e Márketing.

– Téxtil, Confección e Pel.

– Vidro e Cerámica.

– Artes Gráficas.

INFORMÁTICA E COMUNICACIONES

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

 Duración: 2.000 horas

DESARROLLO DEL CICLO

El ciclo formativo está distribuido en dos cursos de la siguiente manera:

1er curso: de septiembre a junio, con una duración de 945 horas, en el centro educativo.

2º curso: de septiembre a abril, con una duración de 735 horas, en el centro educativo.

 • de abril a junio, con una duración de 320 horas prácticas en el centro de trabajo

 

 • en el periodo de abril a junio los alumnos podrán recuperar los módulos pendientes y, una vez superados, realizarán la FCT de septiembre a diciembre

Para la realización de la FCT será necesario tener superados todos los módulos correspondientes a la formación en el centro educativo.

 

MÓDULOS FORMATIVOS

1º curso:

 

 • Ciencias aplicadas I
 • Comunicación y sociedad I
 • Equipamientos eléctricos y electrónicos
 • Montaje y manteamiento de sistemas y componentes informáticos

 

2º curso:

 

 • Comunicación y sociedad II
 • Instalación e mantenimiento de redes para transmisión de datos
 • Ciencias aplicadas II
 • Operaciones auxiliares para la configuración y la explotación
 • Formación en centros de trabajo

 

SALIDAS PROFESIONALES

 

 • Ayudante de montador/ora de antenas receptoras de televisión e satélite;
 • Ayudante de instalador/ora e reparador/ora de equipamientos telefónicos y telegráficos;
 • Ayudante de instalador/ora de equipamientos y sistemas de comunicación;
 • Ayudante de instalador/ora e reparador/ora de instalaciones telefónicas;
 • Ayudante de montador/ora de sistemas microinformáticos;
 • Ayudante de mantenimiento de sistemas informáticos;
 • Ayudante de instalador/ora de sistemas informáticos;
 • Ayudante de instalador/ora de sistemas para transmisión de datos;
 • Operador/ora de ensamblaje de equipamientos eléctricos y electrónicos;
 • Auxiliar de mantenimiento de equipamientos eléctricos y electrónicos;
 • Probador/ora asustador/ora de placas y equipamientos eléctricos y electrónicos;
 • Montador/ora de componentes en placas de circuito impreso.

Enlace permanente a este artículo: http://gecastrosanmiguel.com/blog1/?page_id=213