Entradas de la categoría 'El Castro'

mar 16 2020

DEPARTAMENTO ORIENTACIÓN COLEGIO SAN MIGUEL 1 Y 2

 

DEPARTAMENTO ORIENTACIÓN COLEGIO SAN MIGUEL 1 Y 2

 


Enlace permanente a este artículo: http://gecastrosanmiguel.com/blog1/?p=4260

mar 11 2020

VIGO EN INGLÉS 2020 (Programa Educativo Municipal)

VIGO EN INGLÉS 2020 (Programa Educativo Municipal)

 

 

Enlace permanente a este artículo: http://gecastrosanmiguel.com/blog1/?p=4246

mar 10 2020

INFORMACIÓN SOBRE CORONAVIRUS

INFORMACIÓN SOBRE CORONAVIRUS

Dende a Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade fannos chegar información relativa ao coronavirus (CORID-19) que resulta de interese para os centros educativos

A continuación transcríbese a información enviada por dita dirección xeral:

CORONAVIRUS PARA EDUCACIÓN

En relación coa epidemia de coronavirus no norte de Italia (neste momento nas rexións do Piamonte, Lombardía, Veneto e Emilia-Romagna) e, despois de ter coñecemento de viaxes do alumnado de determinados colexios e institutos, tanto públicos coma privados; ou de intercambios de alumnado con este país, pregámosche difundas esta información a todos os centros públicos é privados de Galicia, para que lla acheguen ao alumnado e profesorado que participou ou vai participar neste tipo de viaxe ou intercambio.

As viaxes e intercambios coas rexións afectadas deberían evitarse agás que sexa estritamente necesario facelo.

Toda persoa que viaxe a Italia, ou acabe de chegar de alí, deberá seguir as recomendacións que vos xuntamos de Sanidade Exterior e do Centro de Coordinación de alertas e Emerxencias do Ministerio de Sanidade para que difundades tamén, aínda que no momento actual só se refire aos que veñen de China ou viaxan alí, son igualmente válidas para Italia.

Ademais, xuntamos as ligazóns para información sobre o coronavirus, tanto da páxina de Saúde Pública coma do Ministerio de Sanidade

https://www.sergas.gal/Saude-publica/Novo-coronavirus-2019-nCoV

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm

En atención ao anterior, o Ministerio de Sanidade recomenda non viaxar a zonas afectadas, que poden variar co transcurso do tempo, polo que convén informarse dos territorios na páxina web do ministerio.

En relación coas persoas, alumnado e profesorado que retornen de zonas afectadas, a súa actividade será a normal, pero deben mostrar atención a aparición de calquera sintomatoloxía e nese caso poñerse en contacto co 061 ou co 112.

Prégase que os centros que teñan previsto viaxar a zonas de risco ou que teñan recibido alumnado e profesorado das zonas de alerta epidemiolóxica sigan atentamente as instrucións das autoridades sanitarias. A información está dispoñible nas páxinas do Sergas e do Ministerio de Sanidade e actualízase con frecuencia.

Para consultas puntuais ou intervención sanitaria 061 ten establecido un número de teléfono de atención.

Atentamente,

O secretario xeral técnico

Enlace permanente a este artículo: http://gecastrosanmiguel.com/blog1/?p=4242

feb 27 2020

AXUDAS PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS NO ANO 2020

AXUDAS PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS NO ANO 2020

 

 

 

NOTA INFORMATIVA DO 26 DE FEBREIRO

 

 

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional convoca 1.600 prazas para realizar actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2020

Poderá solicitar estas axudas o alumnado de centros sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia dos cursos que aparecen na seguinte táboa.

O inicio do procedemento de solicitude realizarase a partir da aplicación dispoñible na páxina web do programa (http://www.edu.xunta.es/axudasle), non sendo válidas as solicitudes que non procedan deste xeito.

O formulario de solicitude atoparase a partir do menú “2. Solicitar axuda”

Acceso ao texto da Orde de convocatoria

Acceso ao cartel informativo

Acceso á guía para cubrir a solicitude 

Acceso á informacion sobre a presentación electrónica

No caso de ter que engadir algunha documentacióncon posterioridade á presentación da solicitude, debe achegar dita documentación xunto coa Instancia para engadir documentación. Acceso

- Lémbrase a necesidade de achegar, xunto coa documentación, a fotocopia de todas as páxinas cubertas do libro de familia ou, de non dispor deste, da documentación que xustifique o número total de membros da unidade familiar.

- Indícase a importancia de facilitar, alomenos, un teléfono de contacto.

Nota Anexo II: 

Teña en conta que o formulario electrónico dispón dun botón denominado “Engadir nova fila de parente” para o caso de ter que engadir más de dous parentes.

Deberá estar asinado por:

a) Os proxenitores non separados legalmente nin divorciados ou, no se caso, o/a titor/a ou titores/as do alumnado.

b) Os proxenitores separados legalmente ou divorciados con custodia compartida.

c) Os/as irmáns/ás do/a solicitante maiores de 18 anos e menores de 25 anos.

No caso dos/as irmáns/ás do/a solicitante, así como no caso do/da solicitante, maiores de 16 anos e menores de de 18 anos, cubrirase o Anexo II, indicando o seu parentesco (no caso do solicitante, cubrirá como “outro/a”), o seu nome e apelidos e o seu NIF, facendo constar na mesma fila (nas columnas correspondentes) o nome e apelidos, o NIF e a sinatura do titor/a ou representante legal.

d) A persoa que, por novo matrimonio, en situación de unión de feito ou en situación análoga ás anteriores con convivencia, resida no domicilio familiar coa persoa proxenitora do/da alumno/a, excepto nos casos de custodia compartida.

As persoas que elixan a opción “imprimir para entrega por Rexistro Oficial obterán DOUS arquivos en formato pdf (anexos I e II) que deberán imprimir e asinar no lugar correspondente. Deberase ter en conta que, de marcar cun “x” os cadros no anexo II, significa non dar autorización (e a obriga de presentar a documentación correspondente). A autorización entenderase deixando os cadros en branco e asinando no lugar correspondente.

- No caso de remitir a solicitude vía Correo Postal (o Anexo I debe selarse e datarse por Correos), o enderezo de envío é:

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional
Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Edf. Administrativo de San Caetano s/n
15781 – Santiago de Compostela (A Coruña)

Prazo aberto dende o 27 de febreiro ata o 26 de marzo (incluído)

 

 


Achega das familias (€)
MODALIDADE DURACIÓN RÉXIME ALOXAMENTO Nº PRAZAS CUSTO POR PRAZA (€) GRUPO A GRUPO B GRUPO C GRUPO D
2º BACH. Inglés en Canadá 3 semanas Familia 80 2.950 375 670 1.180 1.475
Inglés no Reino Unido 3 semanas Familia 90 2.244,55 285 510 898 1.122
Francés en Francia 3 semanas Familia ou residencia 15 2.244,55 285 510 898 1.122
Portugués en Portugal 3 semanas Familia ou residencia 5 2.000,13 254 454 800 1.000
1º BACH. Inglés no Reino Unido 3 semanas Familia 150 2.244,55 285 510 898 1.122
Inglés en Canadá 3 semanas Familia 135 2.950 375 670 1.180 1.475
Inglés en Canadá- Integración 4 semanas Familia 30 3.367 428 764 1.347 1.684
Inglés en Galicia 1 semana Residencia 50 755,04 96 171 302 378
Francés en Francia 3 semanas Familia ou residencia 15 2.244,55 285 510 898 1.122
Portugués en Portugal 3 semanas Familia ou residencia 5 2.000,13 254 454 800 1.000
4º ESO Inglés en Galicia 1 semana Residencia 50 755,04 96 171 302 378
4º ESO Inglés en Galicia 2 semanas Residencia 90 554,18 70 126 222 277
3º ESO Inglés en Galicia 2 semanas Residencia 180 554,18 70 126 222 277
2º ESO Inglés en Galicia 2 semanas Residencia 325 554,18 70 126 222 277
1º ESO Inglés en Galicia 2 semanas Residencia 380 554,18 70 126 222 277

CONSULTAS

Web da convocatoria: http://www.edu.xunta.es/axudasle

Enderezo electrónico: axudasle@edu.xunta.es

Atención telefónica:

881997426 – 881997424 – 881997497 – 981546544 – 981957538 – 881996112

 

 

 

Enlace permanente a este artículo: http://gecastrosanmiguel.com/blog1/?p=4236

feb 17 2020

Información xeral das probas de acceso a grao medio

Información xeral das probas de acceso a grao medio

 

As probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio van dirixidas ás persoas que non cumpran os requisitos académicos de acceso a ciclos formativos de grao medio.

- persoas que non posúan o título de graduado en educación secundaria obrigatoria nin un título profesional básico, nin outros estudos equivalentes para os efectos de acceso

Para poder concorrer á proba é necesario ter cumpridos dezasete anos ou cumprilos no ano natural de celebración da proba.

 

A proba divídese en tres partes:

 

- Sociolingüística: Lingua castelá, Lingua galega, Ciencias sociais.

- Matemática: matemáticas.

- Científico-técnica: Ciencias da natureza, Tecnoloxía.

 

A proba dará lugar a obtención dunha certificación na que constará a nota final lograda e a cualificación obtida en cada unha das partes que a compoñen.

 

A certificación da superación da proba dará acceso a calquera ciclo formativo de grao medio, nas condicións de admisión que se establezan.

 

Existirá unha porcentaxe de reserva de prazas por cada centro e ciclo para as persoas que accedan pola cota de proba de acceso. A adxudicación de praza estará condicionada pola cualificación obtida na proba.

 

No seguinte enlace poderá consultar os Contidos de referencia e criterios de avaliación e os Materiais de probas de acceso (materiais didácticos e exames de convocatorias anteriores):

 

https://www.edu.xunta.es/fp/acceso-grao-medio

 

Lugar de presentación de solicitude

As solicitudes poderanse presentar en calquera centro público dependente da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional con oferta de Formación Profesional.

 

Solicitude de inscrición telemática

Na seguinte ligazón pódese acceder á aplicación informática na que se dispón dun asistente para cubrir a solicitude de inscrición a ciclos formativos de grao medio. O sistema xera unha instancia para imprimir que terá que ser entregada nun centro de inscrición, acompañada da documentación que se indica na propia instancia. O centro procederá a validación dunha copia e entregará outra para a persoa solicitante a efectos de resgardo. En tanto que non se efectúe este trámite non quedará feita a matrícula.

- Ligazón á aplicación informática:

https://www.edu.xunta.es/ciclosprobas/PaxinaInicio.do

 

 

Normativa de referencia

Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información.

https://www.edu.xunta.es/fp/normativa-probas

 

 

Calendario das probas de acceso

Enlace permanente a este artículo: http://gecastrosanmiguel.com/blog1/?p=4231

ene 24 2020

CALENDARIO EXAMES 2a INTER – AVAL 1o ESO (Feb 2020)

CALENDARIO EXAMES 2a INTER – AVAL 1o ESO (Feb 2020)

 

Enlace permanente a este artículo: http://gecastrosanmiguel.com/blog1/?p=4215

Entradas más antiguas «